Střípky z historie našeho města
 

Napsal Mgr. Jakub Rybár, v 17. 10. 2011, 12:09

Publikováno v : Hlavní sekce, Zajímavosti

STŘÍPKY Z HISTORIE NAŠEHO MĚSTA

v datech 1150 - 2014

1150

stará historická cesta z Olomouce, přes Šternberk, Andělskou Horu do Zlatých Hor a dále do Wroclawi byla průkazně nazvána „Vojenskou cestou“

12.  stol.

první zmínky o osídlení našeho údolí

1241

hrad Fürstenwalde zničen do základů, stejný osud potkal i hornickou osadu

1247

Přemysl Otakar II. dal postavit „Nový Fürstenwalde“ na Zámeckém vrchu

1269

vznik prvních dolů na těžbu zlata v Mnichově

1309

správce opavského vévodství, Mikuláš I., syn Přemysla Otakara II., byl nucen vzdát se vévodství a odejít ze země

1348

z tohoto roku se dochovala listina, která dokazuje, že osada Gesenek (původní osada, která byla rozložena podél řeky Opavy) existovala již dříve

1350

v Mnichově a okolí se rozšířil hlízový mor, který si vyžádal mnoho obětí na životech. Museli být  přivolaní noví kolonisté z Wroclawi a okolí, aby nahradili úbytek obyvatel po morové epidemii

1377

po smrti Mikuláše II. bylo opavské vévodství rozděleno mezi jeho syny, hrad na Zámeckém vrchu, Bruntál i Krnov připadly vévodovi Janovi

1429

 příchod husitských vojsk (jeden oddíl výpravy Prokopa Holého) měl pro zdejší oblast velký politický   i hospodářský význam

1450

v polovině 15.stol. si pronajal bruntálský hrad a okolní panství, včetně Vrbenska, bohatý rod pánů z Vrbna (název podle polského Vrbna). Vrbnové měli ve znaku štít se zlatým sloupem, který byl prostřelen šípem. V dolní části erbu byly umístěny zlaté lilie.

1465-1475

u Benešova a Bruntálu těžké boje krále Jiřího z Poděbrad s Matyášem z Uher, zničeno 19 osad a obcí od Benešova po Pocheň

1477

zemřel Jan Bruntálský z Vrbna, první majitel bruntálského hradu a okolních panství, včetně Vrbenska

1500

majitel vratislavského panství, Jan Roth, dal uvést  do provozu nový hamr v Mnichově, také byly rozšířeny rudné doly

1530-1540

šíří se protestantismus, kazatel Martin Lanjus poutavými kázáními získává nové příznivce

1554

 vypukla opět morová nákaza, zvaná „černá smrt“, všechny zasažené příbytky musely být spáleny. Úbytek obyvatel způsobil úpadek těžby

1570

majitel panství Caspar z Logau, biskup ve Wroclawi, uvádí do provozu nový hamr v Mnichově, tzv. „Josef hamr“. Pravděpodobně jsou to pozdější prostory pily Albert Titze

1576

tento rok je oficiálně považován za rok založení obce Mnichov, listina o založení obce nebyla nikdy nalezena

1590

Andreas Jerin, vratislavský biskup, vybudoval v Mnichově další hutě a vápencové lomy, sklářskou huť . Dále vydává nová nařízení týkající se povinností roboty poddaných. Současně souhlasí, aby po smrti majitele domu, pozemku, dobytka apod., mohli dědici s majetkem zemřelého disponovat

1600

špatný rok, panuje drahota, otrubová polévka a chléb z obilních otrub byly hlavní potravou obyvatelstva, do otrub se přidávala i mletá jedlová kůra, mnoho obyvatel zemřelo na podvýživu

1611

24. 6. 1611  povýšeno hornické sídliště Nový Fürstenwalde na „svobodné horní město“ Würbenthal, titul městu propůjčil Jindřich Bruntálský z Vrbna 

1612

21. 10. se na zpáteční cestě z Vratislavi zastavil ve Vrbně císař Matyáš

1613

Bruntálský pán Hynek z Vrbna dal postavit vně města dřevěnou protestantskou  modlitebnu a vedle ní zřídit hřbitov

1621

 tuhá zima, koncem června ležel na Pradědu sníh, v listopadu silné sněhové bouře zničily velké plochy lesů

1623

 velká zima a hlad, lidé mrzli na ulicích, domácí zvířectvo, včetně psů a koček

1624

dostavěn prozatímní dřevěný kostel arcivévodou Karlem

1626

zlepšila se dostupnost našeho města. Byla zřízena poštovní doprava mezi Vídní a Vratislaví. Poštovní dostavník jezdil jednou týdně přes Brno, Olomouc, Andělskou Horu, Vrbno, Zlaté Hory a Nysu. Vedlejší trať odbočovala ze Šternberku přes Opavu do Ratiboře

1632-1633

mor a cholera si vyžádaly mnoho lidských životů

1634

vyšlo nařízení na potlačování protestantismu, rychtáři dostali za povinnost zabavovat mezi lidmi nekatolické knihy a pálit je

1635

- městu bylo uděleno privilegium čtyřikrát do roka pořádat trhy

- ve městě byl na popud řádu německých rytířů na náměstí vystavěn zděný kostel, který sloužil svému účelu asi 200 let a mohl prý pojmout až tisíc věřících

1637

velmi krutá a dlouhá zima, ještě v květnu tu byl hluboký sníh

1641

do města vtrhlo švédské vojsko a opevnilo se na úpatí Vysoké Hory, k rozhodné bitvě došlo u Karlovic, Švédové prohráli a protestanté museli do 24 hodin opustit město, anebo přestoupit na katolickou víru

1642

vtrhlo do města švédské vojsko, které se opevnilo na úpatí Vysoké hory

1646

vypálení města za bojů mezi švédskými a císařskými vojsky, zůstaly stát jen 3 domy, město znovu vystavěno  

1660

město bylo  znovu vystavěno poté, co bylo vypáleno za bojů mezi švédskými a  císařskými vojsky v r.1646, hornictví však téměř zaniklo, začíná se rozvíjet tkalcovství

1662

velmi teplá zima, nebylo třeba vůbec topit, stromy kvetly již v únoru

1664  

sklárnu v Mnichově koupil sklářský mistr Elias Zenker, v prosperující sklárně měli lidé také dobré výdělky

1667

velmi dlouhá a krutá zima, v městě se až do konce května jezdilo na saních

1669

smutně proslulé čarodějnické procesy se nevyhnuly ve středověku ani našemu městu, 6. 3. byla upálena za městem dvacetiletá dívka nařčená z čarodějnictví

1670

rok s velmi dobrou úrodou, přišla však velmi tuhá a dlouhá zima, hodně lidí umrzlo

1671

 velmi suché léto, v lesích vzniklo mnoho požárů, upálení další ženy obviněné z čarodějnictví

1672

v místech nad Střelniční ulicí upálena další žena jako čarodějnice

1677

velmi tuhá zima, ještě v květnu napadl asi metr sněhu

1692

12. srpna zaznamenáno velmi silné zemětřesení, zdi domů popraskaly a a zůstaly široké trhliny, z okolních hor zřítily skalní stěny

1694

velmi neúrodný rok vedl ke zdražení potravin. Lidé pekli chléb a vařili polévku ze lněných semínek. Mnoho jich zemřelo na podvýživu a na různé nemoci

1702

tuhá zima, velmi úrodné léto

1703

založeny nové hamry u Ludvíkova, při jejichž stavbě byla za 100 tolarů vykoupena stará pila od obce a zrušena. Pro jejich snadnější provoz byla založena osada Ludvíkov, která měla původně 29 usedlíků

1707

celý rok velmi špatné počasí, veškerá úroda zničena dešti, hlad

1709

- velmi studený rok, sníh ležel ve městě více než půl roku, v létě zase sucho zničilo úrodu

 - podle archivu konzistoře uzavřela obec Mnichov smlouvu s hrobařem o jeho platu. Za vykopání hrobu pro dospělého člověka dostal hrobník 18 krejcarů, pro mladého člověka 12 a pro dítě 8 krejcarů

1712

úrodu zničilo silné krupobití, které nadělalo hodně škod i na obytných budovách a lesních porostech

1715-1716

- řádil hlavně v okolí mor

1720

 krutá zima, jaro a léto krásné, dobrá úroda

1721

velmi dobrý a úrodný rok

1722

- počet obyvatel našeho města bez Mnichova a Železné   - 125

- velmi mírná zima, nebylo třeba vůbec topit, lidé pásli dobytek téměř celou zimu

1723

 duchovní péče pro Vrbno a Ludvíkov odebrána faře Andělská Hora a Vrbno povýšeno na samostatné místní kaplanství

1725

zasadil zdejší občan Schubert poprvé brambory

1730

přišla zima velmi časně a úroda na polích zapadla sněhem a pomrzla

1733

v tomto roce bylo nařízeno zvýšení cen dřeva, které bylo důkazem zvýšené poptávky po dříví a začátku jeho nedostatku

1738

 v Mnichově prvně při sečení použity kosy, doposud pouze srpy

1739

- 11. 11. prudká vichřice zničila hodně stromů i obytných budov, velmi tuhá zima

1740

v době od 9. do 13. ledna pomrzlo v důsledku kruté zimy velmi mnoho lidí i dobytka, velké polomy napáchaly značné škody v celých Jeseníkách

1748

- obrovská hejna kobylek „jako mračna“ na podzim zničila veškerou úrodu na polích i v zahradách

-  zavedení konvenčních peněz, Konvenční proto, že byly konvencemi (smlouvami) dohodnuty s jinými německými státy.  Platily do roku 1857

1749

- ve městě zřízen samostatný poštovní úřad, který se nacházel naproti bývalého Domu služeb vedle tehdejší četnické stanice. Ulice, vedoucí od hotelu Morava k Mnichovu se nazývala Poštovní. K místnostem kanceláře pošty přiléhala stáj pro kurýrní koně a stodola pro píci a další krmivo

1750

- 25. 8. nevídaná  průtrž mračen, zatopeno celé údolí

- zřízen poštovní úřad. Dostavník spojoval Vrbno s Bruntálem, Olomoucí, Šternberkem, Opavou a dopravoval osoby. Poštovní zásilky přepravoval do Jeseníku, Zlatých Hor a Bruntálu

1754

-  první konskripce – sčítání lidu ve Slezsku

-  pro nedostatek dříví snižuje panství poddaným nárokové dříví a stanoví se, že napříště má dostávat sedlák ročně jen 6 sáhů, velkozahradník 2 sáhy a malozahradník 2 sáhy

1755

 stavba varhan ve farním kostele ve Vrbně, ludvíkovská obec odmítla přispět na jejich vybudování

1759

velmi úrodný rok

 1760

 neúroda, hlad, drahota, vypuká hlad, hlavně mezi chudinou

1764

- velmi časná zima, sníh napadl do výše domů již počátkem října

- v Mnichově zřízena duchovní správa a faráři byl dán ku pomoci kaplan

1766

6. 7. se zastavil v obci císař Josef II. při cestě z Bruntálu do Zlatých Hor a přenocoval zde

1768

 v důsledku dlouhotrvajících dešťů a průtrží mračen přišla povodeň. Písečné naplaveniny podél celého toku Opavy

1770

- zřízen městský chudobinec honosně nazvaný „Domov chudých“ (pozdější škola v přírodě), vyhořel v r. 1816, fungoval do r. 1953 

- tímto rokem v Mnichově vstoupilo v platnost číslování domů. V červenci téhož roku založena pozemková mapa (mapa parcel) a tam zaneseny nově vyměřené a současně zakresleny pozemkové, domovní a ostatní majetky. S novou pozemkovou mapou zanikly dosavadní staré hraniční pochůzky

1773

 zima bez sněhu, po novém roce po tři týdny pršelo

1777

v létě silné vichřice, které zasáhly hlavně jižní část okresu

1778

 ve městě střídavě rakouské a pruské vojsko

1781

 přemnožili se hlodavci, kteří zničili úrodu

1783

- 16. 12. se zde narodil Prof. Dr. Phil. Johann Karl Nestler (zemř. 9. 7. 1842 v Olomouci), významný výzkumník na poli šlechtění zvířat a rostlin, jehož výzkum šlechtění ovcí podle některých autorů ovlivnil pozdější Mendelovu práci.  Byl profesorem polního hospodářství a přírodní historie na Filosofické fakultě olomoucké univerzity, děkan této fakulty a rektor univerzity.

1784

 v létě velká povodeň, která zničila všechny mosty a několik domů poblíž řeky

1792-1794

velmi mírné zimy téměř bez sněhu, stromy kvetly velmi brzy

1795 - ze dne 14. 8 je nejstarší listina popisující žádost občanů kolonie Hammerdörfel (Hamrová víska, dnes Železná), aby byla povýšena na samostatnou katastrální obec s názvem Buchbergsthal. Měla již 33 domů a to podle tehdejšího zákonu stačilo. Biskupská správa založila v Železné nové hutě (hamr a vysokou pec)

1800

- Ferdinand Rössler, žijící ve Vrbně a  Adolf Weiss, bydlící ve Vídni, založili firmu „Weiss a Rössler“ zaměřenou na ruční výrobu nití (dnešní Odetka, a.s.)

- velmi suché a horké léto

1802

velmi suché léto, řeka Opava byla téměř bez vody, také o pitnou vodu byla nouze

1805

-  provedeno ve Vrbně nové číslování domů

- církevní správa pronajala hutě v Železné skládající se ze dvou vysokých pecí a tří hamrů (Vavřincův, Jana Nepomuckého a Kristiánův) soukromému podnikateli Hilariu Kristovi, který dal postavit v roce 1809 ještě tzv. Josefův hamr

1809

 na stravu a na ubytování vojáků, kteří se zde zdržovali, musely přispívat také obce, které hradily asi třetinu nákladů. 1. 3. odjelo z Vrbna do Opavy nově vytvořené a vybavené družstvo.

1812

veliké letní povodně způsobily hodně škody

1814

koncem června velmi silný mráz způsobil mnoho škod na polích

1817

tuhá zima byla vystřídána povodněmi a vzápětí velkým suchem, neúroda, hlad

1818

od června nebývalá vedra, v tomto roce mělo Vrbno 170 domů s 1272 obyvateli. Z toho bylo 1250 katolíků a 22 protestantů. Ve dvojtřídní škole (obecné) bylo v zimním období 145 školou povinných dětí.

1819

opět povodně, velmi teplé léto

1820

spálové epidemii podlehlo mnoho malých dětí

1825

- o vánočních svátcích nezvykle teplo, na některých místech rozkvetly i fialky, lidé chodili jen v letních šatech

- před kostelem sv. Michaela postaven empírový kříž

 1826

zrušen starý hřbitov u kostela na náměstí a zřízen nový za městem

1828

-  podnikatelé Weiss a Rössler založili továrnu na výrobu nití (dnešní Odetka, a. s.)

- 4. června navštívil Vrbno arcivévoda Anton, velmistr Řádu německých rytířů

1829

10. 6. - 12. 6. veliká povodeň, v červenci padal sníh, 15. 10. bylo již  –36°C, úrodu nestačili občané sklidit, velmi hladový rok

1830

cholera, v létě záplavy a neúroda

1834

velké polomy způsobily místy úplnou devastaci lesů, jinak příznivý rok, výborná úroda

1835

neúroda, bída, hlad a cholera

1837

nový velmistr Maxmilián dal zbourat starý kostel a vybudovat nový. Jeho základní kámen byl položen 24. září

1840

- založena z iniciativy Ondřeje Eisenbacha huť a továrna na kovové zboží (na místě bývalého Vrsanu), kde se vyráběly různé zbraně (pušky, pistole), odlévaly koule do děl, mušket apod. Podle záznamů byl vrbenský závod nejdůležitější součástí rakousko-uherského zbrojního průmyslu. V roce 1860 ho koupil průmyslník Eduard Grohmann, který jej přeměnil na mechanickou přádelnu lnu.

- založena továrna na výrobu drátů, hřebíků a řetězů, kterou roku 1867 koupil Adolf Grohmann

1841

 mírná zima bez sněhu

1842

probíhala stavba silnice do Karlovy Studánky až do roku 1845

1843

studené a deštivé jaro

1844

- byla postavena nová tzv. říšská silnice do Bruntálu –Andělské Hory –Vrbna -Zlatých Hor,  až do té doby se jezdilo do Bruntálu po tzv. Poštovní silnici, která vedla z náměstí ve Vrbně Žižkovou ulicí na Suchou Rudnou

- zima byla bez sněhu, koncem března napadlo spoustu sněhu, domy byly úplně zasypány, byly až čtyřmetrové závěje

- 29. 9. vysvěcen nově postavený kostel

1845

- dlouhotrvající zima, ještě v dubnu dobré podmínky pro svoz dříví na saních

- dokončena stavba  silnice do Karlovy Studánky

- 2. 8. se ve Vrbně zastavil arcivévoda Maxmilián

- 24. 8. sloužil ve zdejším kostele svoji první mši Alois Schleser, vrbenský rodák. Studoval a publikoval historii, věnoval se přírodním vědám. Z jeho poznámek čerpáno v první německy psané kronice Vrbna

1847

- 14. 6. silné povodně, hladový rok

- do  firmy  „Weiss a Rössler“  -původní manufakturní výroba nití založená 1800-  dovezeny z Anglie mechanické tkací stroje  a potřebné pomocné stroje, k jejich pohonu postavena turbína o výkonu 65 HP

- Josefu Grohmannovi /55 let/ byl propůjčen za zásluhy o rozvoj průmyslu a obchodu Zlatý záslužný kříž s korunou

1848

- ve městě založena tzv. „národní garda“ (Nationalgarde), ale brzy také zanikla

- vyskytlo se několik onemocnění cholerou

1849

2. 7. veliký požár, vyhořelo celé náměstí a větší část dnešní Bezručovy ulice, shořelo 58 domů a 47 stodol, také obecní úřad a škola

1850

21.-23. 2. velké sněhové bouře, které zasáhly celý kraj

1852

po tomto roce vrcholný rozmach hutí v Železné, od majitele, vratislavského biskupa Melchiora, si je pronajala správa sobotínských a štěpánovských železáren

1854

 15. 2. větrné smrště a zima, v létě 20. 8. povodeň

- Železárna v Železné patřící Knížectví arcibiskupskému byla pronajata vrchnostenským úřadem baronu Kleinovi, který byl nájemcem do roku 1874. Ten také uvedl do provozu válcovnu železa a postavil dům č.p. 68

1855

Moritz Richter založil továrnu na výrobu kyseliny sírové, kterou jeho syn roku 1860 rozšířil o sklárnu

1857

- postavena nová chlapecká škola a klášter německých sester

- do Mnichova přišla ošetřovatelka Hortulana Weberová, vl.jm. Tereza, která se zasloužila o zřízení nemocnice, kterou v roce 1878 převzaly sestry řádu Karla Boromejského

1858

-  v klášteře sester Řádu německých rytířů založena dívčí škola, ve které byla 17. května zahájena výuka na dívčí škole řádovými sestrami (dnešní školní budova č. 1 – gymnázium).. Byly povolané z řádového kláštera a školy v Opavě

- 9. 7. prodává Caspar Eisenbach svoji firmu „výroba kovového zboží a továrna na stroje „ – původně se zde vyráběly pušky, pistole, koule do děl pro rakousko-uherské zbrojovky – pod č.p. 196 ve Vrbně Adolfu Raymannovi staršímu, majiteli „c. a k. soukromé továrny na výrobu lněného zboží a přádelny lnu“ z Frývaldova (dnes Jeseník). Oprávnění k provozování dáno 15.6.1859.

1860

12. 7. veliká povodeň a následně krutá zima

 1862

- založena Adolfem Richterem sklářská huť na místě bývalé továrny na výrobu kyseliny sírové /pozdější název Moravské sklárny/

- na náměstí postavena  klášterní kaple sv. Alžběty , v roce 1892 byla přestavbou rozšířena a opatřena zvoničkou

1863

 20. 1. večer běsnila vichřice doprovázena bouří, blesky a hromobitím

1864

- 20. 1. veliké hromobití, postrašení lidé očekávali konec světa.

-  Anton Heider založil továrnu na dráty, nýty a řetězy (pozdější LNH).

- 27. 6.  výnosem Státního ministerstva rozhodnuto a povoleno vystoupení  osady Železná z obce Mnichov, 26.7. byl obecní radní Albert Kühnel pověřen uspořádat obecní volby 

1865

Josef Grohman instaloval do niťárny a barvírny první parní stroj o výkonu 30kW

 

1866

v červnu obrovská bouře, která zničila velké plochy lesa, v červenci padal sníh, ve městě vypukla cholera a bylo tu pruské vojsko

 

1868

- velmi úrodný rok na ovoce a obilí

-  7. a 11. 12. „černý den“ lesů, silný vítr poškodil zejména jihozápadní a západní svahy, padlo asi 64 000 m3 dříví

1869

- 1. 9. zřízen ve Vrbně c. k. (císařsko – královský) okresní soud., c. k. berní a depozitní úřad, notářství a c. k. četnická stanice

- na Střední Opavě vybudována pila pod firmou Feik a Grohmann, která o něco později přechází do majetku Josefa Nitzsche

1870

- 21.11. slavnostně otevřena škola v Železné a to díky podpoře nadlesního Johanna Nepomuka Peschke a starosty obce Karla Gottwalda. Prvním učitelem byl Wilhelm Kneifel

1871

v tomto roce  namaloval  Rudolf Templer na objednávku G. Grohmanna pro vrbenský kostel obrazy „Neposkvrněné početí“  a „ Snímání z kříže“

1872

- nebývale teplý podzim, v listopadu znovu vyrostly květiny a rozkvetly květy

- záhájena stavba odvozní cesty pro svážení dříví kolem Skalního potoka

1873

- založena  Modelářská dřevořezbářská škola ve Vrbně pod Pradědem, od roku  1878 její oficiální název zněl „Císařsko-královská škola odborná pro zpracování dřeva“. Roku 1902 uzavřena.

- ve Vrbně otevřena první lékárna, její majitel, německý lékárník PhMr. Hugo  Meissner, ji pojmenoval   „U salvátora“

1874

založení dobrovolného hasičského sboru

- v Železné přejímá celý objekt železárny Jan Stranetzky,což byla pro zdejší huťaře ta nejhorší etapa, neboť se věnoval různým experimentům: vyráběl ze dřeva ocet (výroba umístěna v domě č.p. 199 - tzv. octový domeček), z dřevitého dehtu vyráběl anilinová barviva, pokusy o výrobu síranů z dřevní hmoty. Postavil huť na výrobu železných lopat. Pacht (smlouva) vypovězena r. 1879.

1875

- silné březnové a dubnové mrazy způsobily velké škody na lesní zvěři, v červenci a srpnu ležel na Pradědu a na Vysoké holi sníh

- zahájení stavby kostela Navštívení P. Marie v Mnichově, dokončen 1879

 1877

- rok začal velmi mírnou zimou, v únoru začínají pučet stromy a keře a za slunečního svitu se objevují dokonce první komáři, 26. září napadl první sníh

- ukončena výstavba kostela v Mnichově

1878

- 2.8. dokončeno oddělení obcí Železná a Mnichov, což přineslo řadu vzájemných sporů

- vybudování a vysvěcení kaple zasvěcené Panně Marii Sněžné v osadě Vlčí Zejf, která byla součástí Železné (2013 obnovena)

1879

v květnu padal sníh, 6. 7. opět velká povodeň

- nadlesní Jan Nepomuk Peschke převzal dočasně vedení železárny v Železné

-

1880

-  5. 8. povodeň a 15. 8. odpoledne pustošivá průtrž mračen

- 5. 11. dokončena železniční trať Milotice nad Opavou -Vrbno, první vlak vyjel až 5.prosince (někde uváděno 15.prosince 1880), jezdil tam i zpět třikrát denně

1881

- vedením hutního provozu v Železné pověřen Rudolf Freyn, který vedl železárny až do roku 1896

1883

 zahájení provozu v přádelně a tkalcovně juty /otevřena továrna na zpracování juty/

1884

 v lednu byl na obloze dobře viditelný let komety, 15. června obrovská průtrž mračen a povodeň

1885

- dne 16. května napadla spousta sněhu, zima byla tuhá a dlouhá

- na náměstí provedena parková úprava, vysázeny stromy a ozdobné keře

1886

 postavena budova obecního úřadu

1889

- dostavěna chlapecká škola na Bezručově ulici, dnešní budova č.3 ZŠ Vrbno,  v roce 1890 zahájena stavba dívčí školy.  Vyučovacím jazykem byla němčina.

 - Ferdinand König zřídill továrnu na zpracování korku – „špuntárnu“

- v Mnichově založen "Krejcarový spolek" - dobrovolné příspěvky rodičů žáků, zanikl 1938

1890

- došlo k přemístění chlapecké obecné školy do nové budovy (dnešní školní budova č. 3), zahájena stavba dívčí školy

- renovace kláštera řádových sester, založení klášterní kaple

- v Mnichově založen Spolek dobrovolných hasičů

1893

 - 28. 3. se narodil ve Vrbně Max Ludwig, který proslul jako sochař, řezbář. Uplatnil se hlavně jako sochař-dekoratér při výzdobě krnovských novostaveb (zemřel 22. 10. 1940 Vrbno pod Pradědem) 

1895

- 28. 4. se zde narodil Adolf Fitz, dramatik, herec, psal v německém nářečí (zemřel 28. 1. 1943 v Opavě)  

- 25. 7. byl ve Vrbně velmistr „Řádu německých rytířů“, arcivévoda Evžen

- v zimě až devítimetrové závěje, uhynulo mnoho zvěře

1896

- zprovozněna nemocnice Řádu německých rytířů a římskokatolická fara na náměstí- Emma Grohmannová založila první mateřskou školu (pozdější lidová škola umění)

- akciová společnost "Železárny FERRUM" se stala dalším nájemcem celého hutního díla v Železné, správcem byl ustanoven Ferdinand Gross

1897

v srpnu po dlouhotrvajících deštích a průtržích mračen přišly povodně a zátopy, sníh již od 6. října

1899

 - velmi mírná zima, již v polovině ledna kvetly květiny na lukách

- 11. 6. byla otevřena dětská školka, dnes soukromý objekt na ul. Bezručova

1900

- Nový rok, kterým začínalo 20. století, slavili vrbenští občané tak, jako v celém mocnářství, s předem naaranžovanou oslavou mocnářského rodu. Městská garda byla přítomna v hornických uniformách, bouchaly ohňostroje a šířila se atmosféra nadcházejícího „spásného století“. V tu dobu byl starostou obce továrník, Emil Grohmann.

- bylo započato s výkopy a kladením potrubí pro pitnou vodu na spádovém vodovodu

- v Mnichově založen Spolek válečníků, činnost dobrovolně ukončena v r. 1918 (1902 slavnostní svěcení praporu)

1901

vybudování městského vodovodu

1902

v Mnichově založena Místní skupina sklářského spolku, činnost ukončena 1938 z moci úřední

1903

- 11. 7. povodeň, jakou lidé dosud nezažili. Zničena sklárna, zbořeny všechny mosty (kromě mostu na Mnichov)

- v Mnichově zahájily činnost spolky  „Dělnický domov“ , "Svaz lesních dělníků-místních", „Místní skupina textiláků“. Všechny spolky ukončily činnost z moci úřední v roce 1938

1904

- velmi suchý rok, studny téměř vyschly, bída a hlad

- v Mnichově založen Svaz kovo-dělníků - místních, činnost ukončena z moci úřední 1938

1905

starostou obce byl zvolen Hugo Grohmann, továrník vlastnící několik zdejších firem. Starostoval až do roku 1914.

1907

- v Mnichově založena skupina "Německé hraniční území" , činnost ukončena 1920 z úředního nařízení

 

1908

- v obci Železná založen vlastní „Hasičský sbor“, do té doby byli hasiči VI. sekcí hasičů ve Vrbně pod Pradědem

- v Mnichově založena místní organizace "Německá sociálně demokratická dělnická strana", činnost ukončena 1938 z úředního nařízení

1909

mírná zima, v létě veliká vedra, vyschly studny a prameny; ve městě bylo několik případů zhoubných neštovic

1910

- v říjnu zazářily ve městě první elektrické žárovky, velmi deštivé léto

- 16. 9. otevřena chlapecká měšťanská škola na ul. Komenského (dnešní školní budova č. 2) Poblíž těchto škol tu roku 1896 Emma Grohmannová založila ještě první mateřskou školu (později tam byla umístěna lidová škola umění, dnes soukromý majetek).

- v Mnichově založen Katolický lidový spolek, činnost ukončena 1938 z moci úřední  

1911

- 24. 6. se ve městě konaly velkolepé oslavy třístého výročí povýšení původní osady na hornické město Vrbno

- 16.10. se poprve ve městě rozžaly žárovky

1912

- v Mnichově založen Spolek cyklistů, zanikl 1938 z moci úřední

1913

-  rozhodlo obecní zastupitelstvo v Železné o stavbě vodovodního vedení

- firma zapsána jako „Veřejná obchodní společnost Ferdinand König a syn“ zahajuje ve Vrbně výrobu korkových zátek

- otevřena dívčí škola klášterní na nám. Sv. Michala, v budově se vyučovalo do r. 1985, tehdy zahájena generální oprava

- ve Vrbně postavena hasičská zbrojnice a pořízena první motorová stříkačka

1914

- počátek 1. světové války přijalo obyvatelstvo města poměrně klidně

- starostou města byl zvolen  Josef Nitsch, tesařský mistr a podnikatel,  který  se zasloužil o rozvoj obce. V roce 1921 z funkce odstoupil a stal se čestným občanem města

1916

nouze a hlad ve městě, hladový pochod občanů proti důstojníkům do Karlovy Studánky, na demonstrující povoláno vojsko z Bruntálu

1917

- nouze a hlad, proto v létě dělníci (většinou ženy) uspořádali hladový pochod do Karlovy Studánky, kde se dožadovali vydání potravin a ukončení války

- postavena hřbitovní empírová kaple, která vytváří s přilehlou hřbitovní zdí ojedinělé seskupení

- v Mnichově založena důstojnická škola a ve Vrbně byly vystrojovány oddíly 24 pěšího pluku

1918

19. října zemřelo sedm obyvatel na španělskou chřipku

1919

- zprostředkovatelna práce přeložena z obecního úřadu do tělocvičny

- v Mnichově založen  Svaz zemědělců - místních, činnost ukončena 1938, 1.5. spojením se "Sudeto-německou stranou"

1920

- v Mnichově založena místní skupina "Německé nacistické strany", činnost ukončena 1933 z moci úřední

1921

- v Mnichově založen "Křesťansko-sociální mládežnický svaz", v roce 1938 sloučen s NSDAP

 1922

- v Mnichově byla otevřena v budově „Boromea“ první mateřská škola

- byly založeny tyto spolky:  pěvecký spolek "Spokojená mysl" - Frohsinn (dobrovolně ukončili činnost v r. 1938); místní skupina "Němečtí odborářští dělníci" a družstvo mládeže " Německé nacional.dělnické strany"- činnost byla ukončena z moci úřední v r. 1933 

1923 

– jak vypadalo Vrbno v tomto roce? Město spadalo pod politický okres Bruntál, mělo 3420 obyvatel a ke katastru a správě patřily také Nové Karlovice – část dnešních Karlovic.V majetku mělo Vrbno 4 obytné domy, radnici, 2 školy, tělocvičnu, pozemky o výměře 141 755 ha. Hodnota nemovitého majetku představovala částku 544 000 Kč. Byl zde obecní dluh     181 749,84 a půjčka 100 000 Kč. Vybraly se obecní přirážky, a to: na domovní daň 104%, a k ostatním daním 250%. Vybíraly se poplatky: za hlídacího psa 20 Kč, z ostatních psů 40 a za luxusního 80 Kč ročně. Vybíraly se také další poplatky: za poražený kus hovězího dobytka a také za koně 6 Kč, za tele a poražený kus vepřového 3 Kč.V čele města – městského zastupitelství stál starosta se dvěma místopředsedy a sedmi radními. Za správu a chod městského úřadu zodpovídal městský tajemník. Na pořádek ve městě dohlíželi dva policisté a na pořádek v městském lese dbal lesní dozorce.Na školství dohlížela „Místní školní rada“ v čele s předsedou. Školka měla dvě opatrovnice. Obecná škola chlapecká byla V. třídní s pěti učiteli, ředitelem a školnicí. Obecná škola V. třídní dívčí měla také ředitele, pět učitelek a školnici. Měšťanská škola III. Třídní dívčí s ředitelkou, 4 odbornými učitelkami a školnicí. Měšťanská škola III. Třídní chlapecká v čele s ředitelem, 3 odbornými učiteli a školnicí. Pokračovací škola (pro učně řemesel a obchodu) a tu vedl ředitel.Ordinovali 2 lékaři a 1 zvěrolékař. Jeden lékárník a jedna porodní asistentka. Ve Vrbně byla Okresní nemocenská pokladna, tu řídil přednosta, měl svého zástupce, dále 3 úředníci a kontrolor, který byl zároveň inkasistou.Klášter „Congreg.Soror.Caritatis“ Řádu německých rytířů s představenou, 4 řádovými sestrami (2 byly ředitelkami škol), které vyučovaly na obou dívčích školách i ve školce. Klášter měl 1 ošetřovatelku. Sídlo římskokatolického farního úřadu s farářem, koop., varhaníkem a kostelníkem. Klášterní nemocnice Řádu německých rytířů s jedním lékařem, třemi ošetřovatelkami a kuchařkami. Byl zde též chudobinec, který vedl správce. V obecní knihovně pracovali jako knihovníci dva učitelé a muzeum spravoval jeden z ředitelů škol.Berní úřad měl přednostu a 3 úředníky. Důchodkový kontrolní úřad s vrchním revidentem a asistentem. Okresní soud byl obsazen přednostou soudu, 2 oficiály a podúředníkem. Poštovní a telegrafní úřad „Vrbno ve Slezsku“ – tam pracoval vrchní poštmistr, bylo zde 6 adjunktů, 3 podúředníci, 1 montér u telegrafu a 1 pomocný sluha. Železniční stanice „Vrbno ve Slezsku“ měla přednostu, 3 oficiály, 2 čekatelé a 2 úřední hlídače. Na četnické stanici byl velitel, vrchní strážmistr, 5 strážmistrů, a 1 strážmistr v zácviku. VeVrbně byl též notář. Spolků bylo celkem 30, včetně okrašlovacího, spolek stenografů, dělnické spolky všech továrních profesí, zemědělských  a lesních dělníků, včelařů atp. Spolky politických stran 4 a 1 církevní komitét./in: Z historie Vrbna pod Pradědem a jeho okolí, Švantnerovi z panství na Železné 1999. 1.vyd./  

- v Mnichově založen Nacionálně socialistický svaz mládeže, v roce 1932 zrušen v celé ČSR, a svaz "Svobodomyslných", který byl zrušen 1938 z moci úřední

1927

- slavila továrna na výrobu kovového zboží  Ad. Grohmann a  syn 60 let, k tomuto jubileu vyšla 10. září „Slavnostní brožura“

- v Mnichově založen Německý tělocvičný spolek

1928

-  ještě v červnu byly mrazy

- z důvodu nebývalého sucha a následného vysychání pramenité vody došlo v Železné k dalšímu budování řádu a vodovod se stal obecním hospodářským podnikem. Jsou zavedeny poplatky za vodné, a to 4,-Kč za 1 osobu ročně. Odběr vody pro kozu stál 2,- Kč, za krávu či koně 8,-Kč, za tele a kus vepřového dobytka 2,-Kč ročně. Za vodu do koupelové vany byl roční poplatek 5,-Kč, za splachovací záchod 4,-Kč. Řezník platil 100,-Kč, hostinský 60,-Kč, za hydrant 80,-Kč. Občané na katastru Mnichov napojení na vodovod v Železné platili k sazbám o 1,-Kč více.

- ve Vrbně se narodilo 62 dětí

1929

- velmi dlouhá a tuhá zima, mráz dosahoval až –40°C, velké závěje znemožnily dopravu na delší dobu

- založen spolek "Kamarádů - vojenských vysloužilců", později převeden pod "Nas. social. říšs.svaz"

1930

ve Vrbně se narodilo 71 dětí (27 chlapců a 44 dívek), zemřelo 35 občanů

1931

zkrachovala Jutovka a všech 456 zaměstnanců se ocitlo bez práce. Aby si tedy lidé vydělávali na živobytí a vůbec uživili své rodiny, chodili na silnice roztloukat kamení či lovili zmije, kterých se tu vyskytovalo po první světové válce tolik, že bylo vyhlášeno jejich povinné hubení a byly za ně vypláceny finanční odměny.

1932

- hospodářská krize, přechodně uzavřena sklárna /od r. 1935  opět v provozu, ale jen jedna tavící pec/

- v Mnichově vznikla místní skupina "Německého kulturního spolku", zanikla 1938 z úředního nařízení

1933

- v Mnichově založen Křesťanský německý tělocv.spolek, činnost ukončena 1938 spojením s Německým tělocv.spolkem

1934

byla otevřena první česká jednotřídní menšinová škola, vyučovalo se v prvním poschodí nynější tělocvičny TJ Sokol a po prvním učiteli nese jméno ulice Krejčího

1935

nejvyšší nezaměstnanost za období 1926 – 1938, např. v únoru bez práce 1673 osob

1938

ve volbách zvítězila sudetoněmecká strana, a proto do města přišla německá policie a 7. října německé vojsko. Městem projížděl Hitler spolu s Göringem a zfanatizovaný dav je nadšeně vítal. Céle bruntálské panství bylo zabaveno Řádu německých rytířů Hitlerem.

1940

silná povodeň

- 22.10. zemřel ve Vrbně Max Ludwig, sochař a řezbář

1942

20. února 1942 byl vydán příkaz, aby lidé vydali všechny kostelní zvony pro válečné účely

1943

- ve městě umístěn veliký vojenský lazaret, nemocnice byla na náměstí (pozdější Zvláštní škola), pro lazaret byly později zabrány i všechny místní školy

- 17. 7. bombardování města, několik lehčích bomb bylo svrženo na Bezručovu ulici

1944

17. 7. došlo k prvnímu leteckému náletu na město, několik lehčích bomb spadlo do prostoru dnešní Bezručovy ulice 

1945

- 27. 4. přistál na louce vedle Königovy pily a korkárny letoun Storch (čáp), kterým přiletěl na návštěvu německý generál Schörner, aby podpořil morálku zdejších Němců

- 8. 5. osvobození města Rudou armádou, velitel generálmajor I. N. Vinogradov

1946

- v lednu končí činnost „správní komise“ a řízení města se ujímá „národní výbor“

- začal odsun německého obyvatelstva (až do r. 1948)

- znárodnění místních závodů

- 24.2. byl v hotelu Morava (tehsy Schubert) ustanoven Sokol

- 29.6. založen sportovní klub Vrbna se zaměřením na kopanou, později další sporty ( TJ Sokol) 

- založena Místní lidová knihovna ve Vrbně

-  prvním ochotnickým  představením  hraným ve Vrbně po válce byla „Vojnarka“

1947

- elektrifikace města

- založena Pamětní kniha města Vrbna ve Slezsku

1948

- v rámci sportovního klubu byl ustanoven rohovnický oddíl, který v roce 1949 boxoval v divizi, zanikl 1951

- Únor 1948 proběhl na Vrbensku v klidu, ale lidové milice zde také založeny

- proběhlo všeobecné znárodňování a kolektivizace zemědělství

1949

založení jednotného zemědělského družstva a ustavení Komunálních služeb města Vrbno ve Slezsku

 1951

zahájena výstavba Dřevokombinátu

1952

- zánik pily Nitsch, jež byla roku 1946 začleněna pod Jesenické pily a dostala pořadové číslo 10, korkárny a továrny na zpracování juty

- založen klub Lisoven nových hmot „Závodní klub Moravan“

1953

obnoveno JZD, které bylo  založeno 1950, avšak zanedlouho poté zaniklo

1954

22. 9. byl změněn název našeho města z Vrbno ve Slezsku na Vrbno pod Pradědem (mezi dalšími návrhy bylo Vrbno u Bruntálu a Vrbno nad Opavou)

1955

17. 1. se nad krajem přehnala ničivá vichřice o síle orkánu, která způsobila veliké škody na lesním porostu, tehdejší Pradědský lesní průmysl zpracoval na 700.000 m3 poškozeného dříví

1957

- ve věži kostela je jediný zvon ke cti svatého Josefa a v tomto roce byl posvěcený

- druhá etapa výstavby Dřevokombinátu, byla vybudována výrobna dřevotřískových desek, kotelna, garáže, údržbářské dílny, sklady, administrativní budova, kuchyně s jídelnou a závodní ošetřovna.

1958

 k JZD ve Vrbně připojeno JZD Karlovice a JZD Mnichov

1960

- provedena integrace obcí Ludvíkova, Mnichova, Železné a Vrbna pod Pradědem. Vznikl městský národní výbor a z místní knihovny se stala městská lidová knihovna.

- na mnichovském pohřebišti došlo k ukončení pohřbívání

1961

vybudována kolonáda

1962

- závod Moravolen se začal specializovat na produkci velmi jemných druhů příze, určené většinou na výrobu exportních tkanin, a proto byl transmisní pohon strojů nahrazen elektrickým

- manufakturní způsob zpracování skla byl  nahrazen instalací linky prvotního opracování s pásovou dopravou mezi jednotlivými operacemi

- na základní škole vznikl kroužek vodní turistiky, v r. 1972 slavil 10 let

1964

3. 2. nově otevřena mateřská škola na Jesenické ulici, tehdy MŠ SeMDZ, od roku 1992 je zřizovatelem Město Vrbno pod Pradědem

1965

převedení jednotného zemědělského družstva na státní statky

1967

otevřena ZŠ na Partyzánské ul. /dnes Školní, 3. září zahájena výuka v nové škole

1968

v srpnu do kraje přišla sovětská armáda

1969

-  stávka v místních závodech, která měla připomenout události roku 1968

- v červnu vyhlášena Chráněná krajinná oblast Jeseníky

-  v noci z 19. na 20. září zasáhl klub LNH pořár, který zničil jeviště, vybavení sálu, balkónu i přísálí, znehodnotil osvětlovací zařízení i vzduchotechniku

1971

26. 3. založení Smíšeného pěveckého sboru vrbenských učitelů

1972

- dubnu  vychází 1. číslo informačního zpravodaje Naše Vrbno, měl 20 stran - poslední číslo zpravodaje s tímto názvem vyšlo v roce 1992

1973

od 1.1. povinné označování poštovních zásilek poštovními směrovacími čísly - 793 26  Vrbno pod Pradědem

1974 

 - dokončeno sídliště na Husově ulici

- založen horolezecký oddíl jako součást Sokola Vrbno pod Pradědem 

1975

- rozšíření a modernizace závodu SeMDZ (Dřevokombinát)

- Vojtěch Spáčil a Bedřich Moudr zhotovili kolébku pro slavnostní vítání dětí do života na MěÚ Vrbno

1976

postaveny dva skokanské můstky s umělým povrchem, volejbalové kurty a sídliště na náměstí

1977

- v akci Z se buduje - MŠ I, MŠ II,  televizní převaděč pro kvalitní příjem I. telev.programu – stavbu stožáru vysokého 35 m, montáž  přejímacích a vysílacích antén i dalšího technického vybavení zajišťovala Správa radiokomunikací SÚV Praha

- v létě postihly město dvě povodně

1979

- 10. 5. otevřeno nové nákupní středisko v centru města o rozloze 1488 m2 nazvané symbolicky „Centrum“, ale ujal se název „Globál“

-  v zimě kruté mrazy, v květnu velké sucho, sklizeň sena byla jen 50% a obilí 66%

1980

- Vrbenští svazarmovci, členové AMK postavili pro zlepšení provozu  autokempu „Dolinu“

- vybudování skokanských můstků

1981

- vybudována MŠ na Nových Dobách /Ve Svahu/

- televizní signál pro II. program je konečně ve Vrbně

1982

zahájení stavby pavilónu ZŠ Vrbno p.P., investiční akce „Z“

1985

 31.5. kolaudace  stavby  pavilónu ZŠ Vrbno p.P., investiční akce „Z“

1986

- v červnu zahájena stavba smuteční síně, termín dokončení stanoven na březen 1988 /stavba nebyla dokončena/

- tenisté slavnostně otevřeli tenisový areál

- ukončena 1.etapa výstavby plynovodu Malá Morávka-Vrbno pod Pradědem zapálením pece č. II v Moravských sklárnách Vrbno pod Pradědem

1987

postaveny tenisové kurty a byty na Družstevní ulici, výstavba rodinných domků na Palacké ul.

1988

dokončena výstavba dvou lyžařských vleků nad školou v přírodě

1989

 -  „sametová revoluce“, také v našem městě začíná etapa postupných změn

-  ke konci roku žilo ve městě 6950 obyv., z toho 3514 žen

1990

- v březnu došlo k rehabilitaci poslanců MNV, kteří byli 17. června 1970 odvoláni z funkcí.  

- změny názvů některých ulic

1991

- zahájena plynofikace obce

- ukončení vydávání Našeho Vrbna (obnoveno v roce 1993 pod názvem Vrbenské noviny, od července 1997 Vrbenský zpravodaj)

- v únoru se osamostatnila obec  Ludvíkov

1992

- období privatizace  /LPH, s. r. o.,  Odetka, a.s. /

- Město převzalo zřizovatelskou funkci k Domovu důchodců Mnichov

- vznik Gymnázia a Sportovního gymnázia Vrbno pod Pradědem

1993

- v květnu vychází 1. číslo zpravodaje s názvem Vrbenské noviny

- zahájena II. etapa plynofikace města  (ulice Nádražní, Sv. Čecha, Husova a Dělnická)

1994

- 2. 3. výbuch plynu v činžovním domě na ul Sv. Čecha, zemřeli 4 lidé

- v prosinci ve Vrbně otevřena Soukromá střední odborná škola obchodní, studijní obor Management stavebnictví 

 - v ZK LNH se konal I. ročník hudebního festivalu pořádaný Smíšeným pěveckým sborem Vrbno pod Pradědem s mezinárodní účastí Pěveckého sboru z Rakouska

- Jaroslav Sakala, vrbenský rodák, se stal mistrem světa v letech na lyžích

1995

- ve městě bylo rozmístěno několik telefonních automatů, které reagovaly na telefonní karty v hodnotě 100 Kč (50 impulsů) a 190 Kč (100 impulsů) 

- 19.8. požár místní pošty

- 28. 9. navštívil Vrbno prezident Václav Havel

- 15. 12. zahájilo činnost informační středisko města Vrbna  v bývalém altánku u pošty /IMPULS/

1996

- zahájena výstavba 48 malometrážních bytových jednotek

- zahájena 1. etapa privatizace městského bytového fondu, k prodeji nabídnuto 52 obytných domů a 244 bytů

- 20. 8. kolaudace stavby - rekonstrukce a přístavba ZŠ č. 3 na Bezručově ulici

- od 31.3.1996 uzavřeny městské jesle z důvodu vývoje počtu narozených dětí a prodloužení délky podpory v mateřství, současně uzavřena školka v Železné a o něco později také v Mnichově

- ve městě umístěno 34 výherních hracích automatů v 8 provozovnách, z toho 6 v centru města

- 30.6.. sloužil v kostele sv. Michala svou první mši - primici Vít Zatloukal, první český kněz od konce války pocházející z našeho města

1997

- 6.7.-9.7.  ničivé povodně nebývalého rozsahu zasáhly Vrbno a všechny místní části a okolní obce

- 22. 6. 1997 poslední promítací den v kině, které bylo zrušeno

- 22.12.1997- proběhla slavnostní jízda na trati Milotice-Vrbno, která byla obnovena po povodni

- na Střelniční ulici slavnostně předáno 5 rodinných domků Okál, které byly postaveny z příspěvků na konto Českého červeného kříže Bruntál, 24.2.1998 byly domky předány občanům postiženým povodní

- 1.4.1997-31.3.1998  ukončena II.etapa privatizace bytového fondu

1998

25.1. společnost OKD, Doprava a.s. zahájila osobní dopravu na trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem

1999

- od 1. 2. Veřejný Internet v Městské knihovně Vrbno

- zahájena privatizace bytového fondu města

- ve Vrbně pod Pradědem vyrostla nová prodejní budova „Tržnice“

- plynofikace místní části Mnichov

2000

- 24.9. proběhla v kostele Sv. Michaela mše, kterou sloužil Mons. František Lobkowicz, biskup Ostravsko-Opavský

- v prosinci zřízeny příspěvkové organizace: Technické služby města Vrbna p. Prad., Domov důchodců Mnichov

2001

- ukončena stavba 16 malometrážních bytů – „Nádstavba domu čp.487/488 na ulici Krejčího“

2002

- do Vrbna pod Pradědem přeneseno sídlo Euroregionu Praděd zřízeného v roce 1997

- 15.6. slavnostně podepsána partnerská smlouva mezi Vrbnem a Glogówkem v rámci Vrbenských letních slavností

- 7. srpna položen základní kámen Domu s pečovatelskou službou v prostoru mezi ulicemi Husova a Nádražní

2003

-  neděli 11. 5.  krátce po poledni projeli naší obcí účastníci III. etapy 56. ročníku cyklistického závodu míru. Etapa vedla z Krnova přes Bruntál, Malou Morávku, Ludvíkov a Vrbno na Vidly, Červenohorské sedlo a do polské Polanice

2004

- v únoru se stěhovali první senioři do dvou nově postavených Domů s pečovatelskou službou   na ulici Husově č.p. 626 a 627

- byl vybudován nový kruhový objezd

- ve dnech 11. a 12. 6. se konaly první volby do Evropského parlamentu

-  nejoblíbenější knihou v ČR, ale i v MěK Vrbno se stala sága J. K. Rowlingové „Harry Potter“

2006

- zahájení stavby „Cyklostezky městem“ program realizovaný z programu INTEREG IIIA

- zahájení stavby“Vzdělaností a informovaností k prosperitě“ – nadstavba nad MŠ Ve Svahu  - STŘECHA

2007

zahajují činnost  Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, které má 2 provozní místa STŘECHU a KNIHOVNU, dále pak  nízkoprahové zařízení klub Kotlík a v prosinci Vrbenské Klubíčko

2008

- město má svou vlajku skládající se z pěti pruhů. Tři modré pruhy korespondují s barvou znakového štítu a nově vyjadřují také polohu obce nad soutokem trojí Opavy. Oranžový pruh zastupuje znakovou figuru lišky. Zlatý pruh představuje znakové zlaté břevno a připomíná „zlaté časy“ v dějinách města.  Návrh vytvořil pan Jan Tejkal

2009

- z finančních důvodů zastavena výroba ve sklárně Crystalex a.s., pobočka Vrbno. Sklárna byla založena v roce 1860.

- 2. 9. slavnostně otevřen park Dětský svět, který provozuje MŠ Jesenická

- 13.- 14. 10. nenadálá sněhová kalamita, která napáchala velké škody, např. jen na pozemcích města padlo 55 stromů

 2010

- k 1.10. ukončen řádný provoz analogového převaděče ČT2 Vrbno pod Pradědem /44. kanál/

- otevřen nově vybudovaný Areál volnočasových aktivit v Mnichově

2011

oslavy 400. výročí  povýšení Vrbna  na svobodné horní město

2012

14.1. - velký požár čtyřpodlažního domu na ulici Krejčího. Jeden člověk uhořel, desítky lidí přišly o střechu nad hlavou, devět bytů zcela vyhořelo.

7. 12. otevřen nový diskontní  PENNY MARKET v centru města

2013

16. 5. 2013 zemřela učitelka a zakladatelka Pěveckého sboru města Vrbna, paní Eva Vacková

15. 8. 2013 ukončena obnova kaple Panny Marie Sněžné v Železné na původním místě z r. 1878

29. 9. 2013 uzavření kostela z bezpečnostních důvodů, vyhlášení veřejné sbírky na stavbu prostorového lešení (v r. 2014 kostel opět otevřen

- prodloužení lyžařského vleku Vysoká, investor KARETA s.r.o., Bruntál, převýšení sjezdovky kolem 300 m 

31. 12. 2013 ukončen projekt "Úprava prostranství v Železné", byly zrevitalizovány 3 plochy

2014

9. 8. 2014 slavnostní odhalení dřevořezby bájného poustevníka a mnicha v parku v Mnichově, zhotovil  Ivan Láňo

13. 9. 2014 slavnostní otevření skateparku v Železné. Dokončenou stavbu převzalo Město 22.8. od dodavatele Hydro Gas Manufacture s.r.o. Ostrava. Celková plocha 1105 m2

- rekonstrukce Penzionu Vrbno, vzniklo zde 8 tzv. podporovaných bytů pro seniory

-realizace projektu  "Přírodní zahrada v MŠ Jesenická"

-realizace projektu " Singletrack Vrbensko - biketrials Vrbno pod Pradědem"

2015

- výstavba objektu "Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem"

Připravila: Hana Janků

   
Citovat článek na svých stránkách
Podobné články

Komentáře uživatelů  
 

Průměrné hodnocení

 


Přidej komentář
Jméno
e-mail
Nadpis  
Komentář
 
Dostupné znaky: 600
   Chci být informován e-mailem o dalších komentářích
  Bezpečnostní otázka (ochrana proti spamu):
L      4    
O 8  G  5X  GHF
DEO  OTW  1    
 U  R   W  B1M
 A     SGD   
   
   

Zatím žádné komentářemXcomment 1.0.6 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved