Dnes má svátek: Oto
Aktuality
Doporučujeme
Dospělé oddělení
Dětské oddělení
Poplatky za služby
Půjčovní doba
Knihovní řád
Fotogalerie
Zajímavosti
Jak šel čas
Kontakty
Kde nás najdete?
ON-LINE KATALOG
MVS
Odkazy
E-knihy ke stažení
Knihovní řád | Tisk |
Čtvrtek, 29 leden 2009

 

Všeobecná ustanovení

Na základě zřizovací listiny ze dne 1.1.2007 a na základě zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vydávám tento Knihovní řád.

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Veřejné knihovnické a informační služby

Služby jsou poskytovány v rozsahu vymezeném v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

výpůjční služby

meziknihovní služby:

-meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,

-mezinárodní meziknihovní služby

informační služby:

-informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

-ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

-lokačně-informační služba-zjišťování a informace o dostupnosti fondů,

-přístup do bází dat lokálních i na síti,

-přístup na internet,

-konzultační služba,

-informace z oblasti veřejné správy,

-elektronické služby

propagační služby:

-www stránky knihovny,

-informace v místním tisku o činnosti knihovny,

-pořádání knihovnických lekcí, exkurzí a besed o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.

- pořádání výstavek,

další služby:

-kopírovací služby

-zprostředkování prodeje knih

2. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně.

3. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci

uživatelů, za reprografické služby a jiné kopírovací služby, za meziknihovní služby

a některé další specializované služby.

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky

apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je

přílohou tohoto KŘ.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a platný občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti..

 

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucí knihovny.

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat

(viz. zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon).

Výpůjční řád

Zpřístupňované knihovní dokumenty

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst.1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

U vybraných dokumentů potvrdí uživatel výpůjčku svým podpisem na výpůjčním tiskopise .

Uživatel může ústně nebo písemně požádat o rezervaci dokumentu.

Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po předložení.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným zůsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

Jestliže uživatel ani po opakovaném upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Reprografické a jiné kopírovací služby

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb.-autorský zákon.

Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnáchnebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Poplatek z prodlení:

povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

Vymáhání nevrácených výpůjček:

nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis s doručenkou) následuje vymáhání právní cestou.

Ztráta průkazu uživatele:

za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Náhrada všeobecných škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje ředitel Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem nebo vedoucí knihovny.

Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

Ruší se Knihovní řád ze dne 1.12.2002

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2007 s platností na dobu neurčitou.

Přílohy Knihovního řádu

Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Vrbně pod Pradědem.


Ve Vrbně pod Pradědem

dne 29.1.2007

 
Už jste navštívili náš nový facebook?
 
Už jste navštívili náš nový on-line katalog PORTARO?
 
Vize budoucnosti