Dnes má svátek: Maxmilian
Doporučujeme
Dospělé oddělení
Dětské oddělení
Poplatky za služby
Půjčovní doba
Knihovní řád
Fotogalerie
Zajímavosti
Jak šel čas
Kontakty
Kde nás najdete?
ON-LINE KATALOG
MVS
Odkazy
E-knihy ke stažení
Ochrana osobních údajů
Facebook
Dokumenty ke stažení
Knihovní řád | Tisk |
Čtvrtek, 29 leden 2009

 

Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace

Ve Svahu č.p.578, 793 26 Vrbno pod Pradědem

IČO : 750 96 366

 

 

 

KNIHOVNÍ   ŘÁD

 

Městská knihovna Vrbno pod Pradědem, Sadová 312,

793 26 Vrbno pod Pradědem

 

V souladu se zřizovací listinou Střediska kultury a vzdělávání  Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace,  Ve Svahu 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 34/2/06 bod 1) ze dne 14. 12. 2006 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

 

 

 

I.                                                                                                         Základní ustanovení

 

                                          

                               

Čl. 1

                                               

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

 

  

Čl. 2

 

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou 

   vymezeny  v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

  

a)      výpůjční služby

b)      meziknihovní služby:

ba)  meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,

       bb)  mezinárodní meziknihovní služby

c)      informační služby:

ca)  informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,                                                 

       cb)  ústní informace  bibliografického a faktografického charakteru,

cc)  lokačně-informační služba-zjišťování a informace o dostupnosti fondů,

cd)  přístup do bází dat lokálních i na síti,

ce)  přístup na internet,

cf)  konzultační služba,   

cg) informace z oblasti veřejné správy,

d)     elektronické služby

e)      propagační služby:

ea)  www stránky knihovny,

eb)  informace v místním tisku o činnosti knihovny,

ec)  pořádání knihovnických lekcí, exkurzí a besed o knihovně, o katalozích, o knihovním

       fondu apod.

ed)  pořádání výstavek,

f)       další služby:

fa)  kopírovací služby 

fb)  zprostředkování prodeje knih

 

 

 

2. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ  knihovna bezplatně.

 

3. Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: za administrativní úkony spojené s  registraci

    uživatelů, za  reprografické  služby a jiné kopírovací služby, za  meziknihovní služby a  

    některé další specializované služby.Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s

     požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu

    za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

 

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky

     apod.) jsou knihovnou účtovány  ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

 

Registrace uživatele

 

  1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle

            osobních dokladů uživatele.

 

  1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

      

  1. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného

zástupce.

      

4.      Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace

na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3

-          číslo registrace 00013718/001

 

5.      Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat  v souladu  s Obecným nařízením

O ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4

 

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1.    Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se   

     podrobit stanoveným  opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu

    majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2.    Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven

     práva používat  služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu

    a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

3.    Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně

    vedoucí knihovny.

 

 

Čl. 5

 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1.      Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu

     knihovna poskytuje.

 

2.      Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a 

     nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

3.      Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a

     elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

 

4.    Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace  počítače,

    které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel

     plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou  manipulací s prostředky výpočetní

    techniky  včetně škod způsobených  jím zanesenými počítačovými viry.

 

5.    Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně

    k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv  

     způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani  

    v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

6.    Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat    (viz. zákon č.121/2000   

    Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně  

    některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy).

                              

III. Výpůjční řád

 

 

Čl. 6

                  

Zpřístupňované  knihovní  dokumenty

 

 

  1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního

fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb

nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 

  1. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona,vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

          

 

Čl. 7

 

Rozhodnutí o půjčování

 

  1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst.1

tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a)      kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)      které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)      jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy

(porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické

literatury apod.),

d)     které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní

výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

  

 

Čl. 8

 

Postupy při půjčování

 

      Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit

      všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce

      automatizovaného výpůjčního systému.

   

1.      U vybraných dokumentů  potvrdí uživatel výpůjčku svým podpisem na  výpůjčním

tiskopise.

 

2.      Uživatel může ústně, písemně nebo elektronicky požádat o rezervaci dokumentu.

 

 

 

Čl. 9

 

Výpůjční lhůty

 

1.      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta

může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím

uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných  případech je možné

povolit novou výpůjčku  téhož dokumentu, ale jen po předložení.

 

2.      Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

Čl. 10

 

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

1.      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej,

vypůjčil. Jinak  nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit

knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě

dokumentu.

 

2.      Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,

zvýrazňováním, psaním  poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného

dokumentu zasahovat.

 

                                                     

Čl. 11

 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1.      Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování

věcí.

 

2.      Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

 

3.      Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou

dobu výpůjčky.

 

4.      Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce

záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 

5.      Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna

uživateli poplatek z prodlení.

 

6.      Jestliže uživatel ani po opakovaném upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se

vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou

účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou

tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

 

7.      Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech

služeb.

 

 

Čl. 12

                              

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

 

1.      Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

 

2.        Reprografické  a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů

      jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie

       zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb.-

      autorský zákon.

  

3.      Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními

     předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické   

     literatury apod.).

 

4.        Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách

  nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o

  meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen

  s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními

  knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 13

 

Ztráty a náhrady

 

1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě

stanovené knihovnou  nahradit škodu.

 

2.      O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody

uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do

původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 

3.      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně  v souvislosti se ztrátou

vznikly.

 

4.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna

právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 14

 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

  

1.      Poplatek z prodlení:

a)      povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení

stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 

2.      Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)      nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis s doručenkou) následuje vymáhání právní cestou.

 

3.      Ztráta průkazu uživatele:

a)      za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho

platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

 

Čl. 15

 

Náhrada všeobecných škod

 

1.      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností

(podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.").

 

2.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně

platných předpisů.

 

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 

1.      Výjimky z KŘ povoluje ředitel Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem nebo vedoucí knihovny.

 

2.      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

 

3.      Ruší se Knihovní řád ze dne  29. 1. 2007

 

4.      Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

  

1.      Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Vrbno.

2.      Poučení o ochraně osobních údajů.

 

 

 

Ve Vrbně pod Pradědem

dne  24. 5. 2018

 

    

 

 

                                                              

   

 

 


 
Už jste navštívili náš nový facebook?
 
Už jste navštívili náš nový on-line katalog PORTARO?
 
Vize budoucnosti