Dnes má svátek: Maxmilian
Doporučujeme
Dospělé oddělení
Dětské oddělení
Poplatky za služby
Půjčovní doba
Knihovní řád
Fotogalerie
Zajímavosti
Jak šel čas
Kontakty
Kde nás najdete?
ON-LINE KATALOG
MVS
Odkazy
E-knihy ke stažení
Ochrana osobních údajů
Facebook
Dokumenty ke stažení
Jak šel čas | Tisk |
 

Napsal Mgr. Jakub Rybár, v 24. 03. 2011, 11:28

Publikováno v : Hlavní sekce, Jak šel čas


Jak šel čas….
V roce 2011 si  Městská knihovna ve Vrbně pod Pradědem připomíná 65.výročí založení.
Těch, kteří si pamatují otevření knihovny v roce 1946, bude již asi málo, ale pokud vás zajímá  „ jak šel čas…“ , čtěte následující řádky.

1946-1959

Místní knihovna ve Vrbně pod Pradědem byla založena v lednu 1946. Fond knihovny tvořily knižní dary nových osídlenců pohraničního města a knihy, které knihovně zasílali občané z nejrůznějších míst naší republiky a v poslední řadě dary Krajské knihovny v Ostravě. Knihovna byla umístěna v budově Místního národního výboru sídlícího  na dnešním nám. Sv. Michala čp. 123 / dnes soukromý objekt/.První výraznou osobností v historii knihovny byl pan učitel Jindřich Pleva, který byl pověřen vedením knihovny v roce 1949. Knihovna půjčovala  jedenkrát týdně ve čtvrtek pro dospělé i pro děti. Díky nadšené práci zejména s mládeží, dosahovala velmi pěkných výsledků, a tak se brzy podařilo získat pro knihovnu nejen lepší umístění, ale také vybavení. Dětské soutěže, jako např."Vzorný čtenář" - /pozn. prvními nositeli tohoto odznaku byly žákyně 2.tř.ZDŠ Vladimíra Chalabalová a Radka Horáková/, "Celá třída čte" a různé literární soutěže, se staly populárními  i v jiných krajích naší republiky.
V roce 1958 získala knihovna "Štít" - tj. v té době nejvyšší uznání ministra školství a kultury. Po dvanáctileté, obětavé práci knihovníka a učitele, byl pan Jindřich Pleva jmenován ředitelem místní ZDŠ. Práci knihovny, četbu svých žáků, sledoval však i nadále.
V té době  pořádala knihovna  také akce pro občany německé národnosti. 

1960-1975

Psal se rok 1960. Rok, v němž byla provedena integrace obcí Ludvíkova, Mnichova, Železné a Vrbna pod Pradědem. Vznikl městský národní výbor a z místní knihovny se stala městská lidová knihovna. Po velmi krátkém působení pana Antonína Krčmáře v knihovně, byla 1.9.1961 do funkce knihovníka jmenována paní Ludmila Chalabalová.
V knihovně se půjčovalo již denně v odpoledních hodinách.V dětském oddělení vypomáhaly aktivistky knihovny, paní učitelky, ale také vyznamenaní dobrovolní knihovníci obcí Ludvíkova a Železné, pan Jan Vitoul a pan Alois Hron.
Od ledna 1964 je knihovna umístěna v nynějších prostorách. Budovu zakoupilo město od soukromé osoby a částečně zadaptovalo pro potřeby knihovny. Bylo zřízeno dětské oddělení, půjčovna pro dospělé čtenáře a čítárna.
V roce 1964 bylo také ve Vrbně pod Pradědem, jako v první knihovně v naší republice, započato s experimentálním systémem střediskových knihoven, který se ujal v různých podobách postupně v celé republice. Do střediska byly zapojeny knihovny jednotlivých závodů a Místní knihovny v Ludvíkově, Mnichově, Železné, Karlovicích, Pochni a Široké Nivě. Na základě dohod přispívaly závody střediskové knihovně finanční částkou 5,- Kč na zaměstnance a národní výbory v sídlech poboček dohodnutou finanční částkou ze svých rozpočtů. Zápisné činilo 6,- Kč pro dospělé a 1,- Kč pro mládež. Knihovny poskytovaly základní služby. V roce 1966, po odstěhování dřívějšího majitele vilky, zubaře, pana Josefa Palíka, bylo upraveno poschodí knihovny pro potřeby dětského oddělení a oddělení umělecké literatury, která byla v té době hodně preferována. Toto oddělení se stalo chloubou knihovny. Díky dvěma profesionálním pracovnicím, deseti dobrovolným knihovníkům a vzorné péči městského, ale i místních výborů v sídlech poboček, byla knihovna hodnocena v roce 1968 mezi nejlepšími střediskovými knihovnami v celostátním měřítku.  

    1976 – 1988

V roce 1976 se podařilo knihovně obhájit titul "Vzorná knihovna". Obhájení titulu bylo také nejvyšším oceněním dlouholeté práce paní Ludmily Chalabalové.Začíná nová etapa vývoje knihovnictví v okrese Bruntál, období centralizace. Snahou knihovníků bylo přivést knihovny na vyšší profesionální úroveň, vyrovnat se knihovnám ve "vnitrozemí" a knihovnám s dlouholetou tradicí. Služby jsou poskytovány zdarma, včetně registrace čtenářů. V roce 1976 jsme započali s přeznačením knihovního fondu podle mezinárodního desetinného třídění a s balením knih do průhledných fóliových obalů místo tuhých papírových.
Zřizovatelem knihovny byl stále ještě městský národní výbor, který zajišťoval celý ekonomický provoz. Knihovna patřila k těm nejvybavenějším v okrese, ať šlo o počet knih na 1 obyvatele, či estetickou úroveň.
Po odchodu do důchodu paní Ludmily Chalabalové v září 1977, byla jmenována ředitelkou knihovny Hana Achilesová, nyní Janků, absolventka Střední knihovnické školy v Brně.
V roce 1978 byla provedena reorganizace řízení knihoven v našem okrese. Knihovny se staly součástí Okresní knihovny v Bruntále, jejímž zřizovatelem byl okresní národní výbor, který tímto převzal veškeré jejich financování. Budova knihovny zůstává i nadále majetkem obce.
Nákup knih, jejich odborné zpracování včetně katalogizace je centrálně zajišťováno okresní knihovnou. Vytvořil se tak nový prostor pro práci se čtenáři. Knihovna prohloubila spolupráci se základní školou, se zvláštní školou internátní, s domovem mládeže, s mateřskými školami a školními družinami. Např. soutěž Celá třída čte se konala v okresním měřítku a v roce 1983 získali putovní standartu žáci z Vrbna.V listopadu 1985 ministerstvo kultury ČSR knihovně podruhé propůjčilo titul "Vzorná lidová knihovna"  za dosažené výsledky v oblasti knihovnictví v našem regionu.  V roce 1987 se konalo celookresní setkání knihovníků, které se uskutečnilo ve Vrbně pod Pradědem v Závodním klubu LNH v roce 1987. Pravidelně se konaly ve spolupráci s Českým svazem žen ve Vrbně Večery poezie. 

 

 1989 – 1995 

Závěr roku 1989 přinesl řadu převratných změn nejen v politickém, ale také v kulturním životě celé společnosti. V důsledku těchto společenských změn se podstatně rozšířilo spektrum zájmů     a zejména pracovních aktivit občanů, což znamenalo částečný odliv čtenářské veřejnosti.
Do fondu knihovny se vrátilo 109 svazků, tzv. zakázané literatury. Darem nakladatelství Sixty Publishers manželů Škvoreckých byl obohacen fond o samizdatovou literaturu, která byla v té době velmi žádaná.
V roce 1990 proběhla pravidelná revize knihovního fondu, ale také generální oprava elektroinstalace a malování knihovny. Ve všech místnostech knihovny byly umístěny zářivky, chodby dostaly nové nátěry, tapetovalo se. Dětské oddělení bylo zútulněno novým kobercem.
Dosáhli jsme také navýšení pracovního úvazku, a tak možnosti rozšířit půjčovní dobu na jednotlivých odděleních.
Rokem 1991 nastává období omezených dotací na nákup literatury. Knihovna hledá zdroje dalších možných příjmů. V celém okrese jsou zavedeny čtenářské poplatky. Děti a důchodci 10,- Kč, pracující 20,- Kč. Někteří čtenáři se s touto skutečností těžko vyrovnávali. Začali jsme pořádat pravidelné burzy knih, které se staly mezi milovníky literatury velmi oblíbenými.Výtěžek z prodeje byl použit na nákup knih.  Další finanční zdroje jsme začali hledat mezi místními podnikateli, kteří nám v té době svými příspěvky velmi pomohli.
Počátek roku 1993 byl provázen samými katastrofickými scénáři týkajících se budoucnosti knihoven.  Knihovny "bojují" nejen o finance, ale i  o čtenáře.
Nejúspěšnější akcí pro děti byl "Literární maraton", do jehož dalšího ročníku se zapojili také čtenáři MěK Rýmařov. Na tento projekt jsme získali dotaci 5000,- Kč z MK ČR v rámci programu "Knihy a čtení".
Rokem 1994 začíná nová etapa rozvoje. Knihovna je vybavena prvním počítačem. Zahajujeme zkušební provoz poskytováním informací o autobusových a vlakových spojích, vytváříme katalog podnikatelských aktivit, do programu BELETRIE ukládáme obsahy děl české, ale i světové literatury, začínáme zpracovávat v programu REŠERŠE články časopisu Lidé a země, informace   o regionu.
Z Okresní knihovny v Bruntále jsme získali starou kopírku a rozšířili naše služby o kopírování pro veřejnost.
V roce 1995 jsme si samy natřely regály a zútulnily interiér knihovny.

 1996 - 2000

Od 1. 7. 1996 má knihovna nového zřizovatele. Po transformaci knihoven, která se nevyhnula ani okresu Bruntál, se knihovna po 18 letech vrací pod město, nemá právní subjektivitu a organizačně je začleněna pod odbor vnitřních a sociálních věcí, později odbor vnějších vztahů.
Po transformaci knihovna ztratila svou střediskovou funkci. Její součástí zůstaly pouze 2 místní knihovny a to v Železné a v Mnichově, kde byla pobočka zrušena ve 2. polovině roku 1998 z důvodu dlouhodobě nízkého zájmu občanů.
K nákupu, evidenci a zpracování knihovního fondu využíváme služeb Regionálního knihovnického centra v Bruntále, které má dosud celookresní působnost, koordinuje spolupráci knihoven v oblasti postupné automatizace. Úspora finančních prostředků při nákupu literatury je cca 27%.
Od roku 1996 knihovna retrospektivně ukládá knihovní fond do automatizovaného knihovnického programu KP-Sys. Tiskneme čárkové kódy, kterými označujeme celý fond.
V červnu 1998 zahajujeme zkušební automatizovaný provoz na dětském oddělení, od ledna 2000 také na oddělení pro dospělé.
Od února 1999 je v knihovně k dispozici veřejný Internet.
Děti si mohou na počítači prohlížet multimediální encyklopedie.V roce 2000 je již knihovna vybavena 5 počítači, 3 tiskárnami, novou kopírkou. Veřejnosti jsou určeny 2 počítače, které mnohdy nestačí. Pořádáme tradiční besedy, soutěže, knihovnické lekce a exkurze. Jsme rádi, že i přes zvýšení poplatků v roce 2000 / dospělí – 70,- Kč, studenti a důchodci  - 50,- Kč, děti do 15 let – 40,- Kč/, roste nejen počet čtenářů a výpůjček, ale i návštěvníků, kteří přicházejí pro potřebné informace.

 2001-2006 

V roce 2001 si knihovna připomněla 55. výročí svého založení. Díky grantu Ministerstva kultury ČR   ve výši 80.000,- Kč z programu VISK 3 (veřejné informační služby knihoven), ale také díky pochopení našeho zřizovatele, Města Vrbna pod Pradědem, se nám podařilo zkvalitnit připojení knihovny na Internet a rozšířit pracovní stanice pro uživatele na 4 místa. Dětské oddělení se stalo místem, kde děti stále častěji tráví svůj volný čas.Každoročně se připojujeme k celostátní akci „Březen měsíc Internetu“, v rámci které jsme nabídlizájemcům dvouhodinové minikurzy  „Poprvé na Internetu“.Od roku 2001 odvádí knihovna DILII poplatky za kopírovací služby pro veřejnost.V roce 2002 díky projektu „Knihovna - Informace pro každého“ získáváme dotaci z Ministerstva kultury  na rozšíření přístupových míst na Internet  pro veřejnost.Rokem 2003 začínáme s postupnou výměnou knihovních regálů a výpůjčních pultů. Stále více je zřetelnější nedostatek volného místa nejen pro knihovní fond, ale i pro uživatele knihovny. Chybí studovna a čítárna.Na stránky „ Zpravodaje Vrbenska“  zavádíme pravidelné Knihovnické okénko s informacemi              o některých nových či zajímavých titulech knihovny.Mezi knihovnou a Základní školou ve Vrbně pod Pradědem byla uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci. Výsledkem byl, mimo jiné, projekt „Pověsti Vrbna a okolí“. První část literárně-výtvarné soutěže o nejlepšího ilustrátora pověstí byla vyhlášena v dubnu 2003. Celý projekt byl ukončen v roce 2005 výstavou a vernisáží. Díky grantu Ministerstva kultury jsme vydali soubor 12 pověstí s obrázky dětí.V rámci Týdne knihoven jsme uspořádali naši první  „Provázkiádu“  - navazování provázků jako symbolická podpora knihovně. Vyhlásili jsme rovněž sbírku desetníků a dvacetníků, jejichž platnost skončila. Výnos této sbírky činil 1.588,50 Kč.    Rok 2004 je rokem revize knihovního fondu. Poprvé využíváme počítačové techniky. Prostřednictvím scaneru jsou načítány čárkové kódy do revizního modulu. Stěžejní část proběhla o prázdninách. Uzavření knihovny jsme využili také k malování a doplnění regálů na oddělení pro dospělé.Dochází ke zkvalitnění připojení na Internet. Díky projektu VISK 3 MK ČR máme potřebné finance    na zakoupení serveru. Internet je zaveden bezplatně  také do Místní knihovny v Železné. V roce 2005 činily prostředky na nákup literatury 150.000,- Kč, tj. stejně jako v předešlých letech.Místní knihovna v Železné je doplňována také putovními soubory z Regionálního centra v Bruntále.Vzrostl zájem o studijní literaturu, kterou objednáváme prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.Knihovna pořádá výstavy, besedy, soutěže, knihovnické lekce, dílny pro dětské čtenáře. Dospělým čtenářům a studentům bylo určeno představení jednoho herce „Poslední noc Ernesta Hemingwaye“.  Knihovna aktualizovala leták „Městská knihovna ve Vrbně pod Pradědem“, připravila zábavný občasník „Kudy z nudy o prázdninách“. Započatou sbírku PF jsme v závěru roku využili k uspořádání výstav v prostorách knihovny a městského úřadu.V rámci modernizace bylo vybudováno nové WC v 1.podlaží a  byla zrekonstruována kotelna. Ve výročním roce 2006 jsme získali od Ministerstva kultury z dotačního programu „Knihovny 21.století“ 50% finančních prostředků /40.000,- Kč/ na realizaci projektu  „Když se řekne knihovna“. Utužili jsme spolupráci se základní školou. Soutěže „Celá třída čte“, „Můj čtenářský deník“, literární soutěž pro děti do 15 let  „Když se řekne knihovna“ a  „Pohádkový den“ byly akcemi, kterými jsme chtěli podpořit nejen zájem dětí o čtení, ale i knihovnu. Brožura „Knihovna v proměnách času“ je rovněž součástí projektu. 

 2007 – 2010

Od 1. ledna je knihovna součástí nově vzniklé příspěvkové organizace, Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace. Nákup knihovního fondu          i nadále zajišťujeme prostřednictvím Regionálního knihovnického centra v Bruntále.V roce 2007 činil přírůstek knihovního fondu celkem 1.002 sv., zaregistrovali jsme celkem 805 čtenářů, z tohoto počtu : čtenáři do 15 let – 280. % čtenářů z počtu obyvatel v roce 2007 – 13,45 % . Počet výpůjček v roce 2007 činil 51.513 svazků. Byl vyhlášen II. ročník soutěže pro žáky I.stupně Celá třída čte, putovního maskota, velkého plyšového krtka získala 4.B.Soutěžemi „Vytvoř komiks“ a  „LINDGRENOLAND aneb Život v zemi Astrid Lindgrenové“ jsme připomněli 100. výročí slavné švédské spisovatelky. Programem „Lovení bobříků a mimoňů aneb Prázdniny v knihovně“ 100. výročí narození Jaroslava Foglara.V prostorách STŘECHY jsme pro děti ZŠ a nižšího gymnázia připravili besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou, která měla velký ohlas, pro dospělé pak cestovatelskou přednášku Jiřího Máry a Štefana Kuny „Nový Zéland země protinožců“. Populární jsou také vědomostní kvízové soutěže pro starší a pokročilé „Knihovnická bašta aneb…“ Konal se úspěšný první ročník „Pasování prvňáčků na čtenáře“, slavnostní vernisáž výtvarné soutěže „Tady bydlím já, skřítek Knihovníček“V rámci drobné údržby jsme v roce 2007 provedli částečnou výměnu regálů a pracovního stolu na dětském oddělení. Vzhledem k růstu cen knih jsme v roce 2008 navýšili objem finančních prostředků na nákup knih o 50.000,- Kč, tj. celkem 200000,- Kč. Z MK ČR jsme z programu VISK 3 získali dotaci na „Změnu knihovnického systému  Kpwin na systém KpwinSQL“. To nám umožnilo zkvalitnit služby čtenářům knihovny a zejména udržet jednotnost používaného knihovního systému v rámci okresu. Převod dat na nový formát dat MARC21 proběhl bez problémů a vyřešil plynulost výpůjčního procesu. Jde o perspektivní moderní systém, který pracuje s SQl databází a umožňuje vzdálenou správu a podporu. Systém má integrovaného klienta Z39.50, což nám umožňuje nejen stahovat hotové záznamy, ale umožňuje jednodušší spolupráci se souborným katalogem Národní knihovny Praha.V témže roce jsme získali ještě jednu dotaci z MK ČR a to z okruhu Knihovna 21. století na projekt „Kniha – barevný svět fantazie“. Dotaci jsme využili na přípravu Noci s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, soutěž Celá třída čte. Děti se ve Střeše setkali s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Připravili jsme také prázdninové hrátky s knihami „Složitá je cesta od Neználka k Všeználkovi“. Každou středu byl připraven speciální program pro děti skládající se z kvízů, soutěží, výtvarných dílen, čtení a výletů do Karlovy Studánky, Bruntálu, Jeseníku a na Rejvíz, na hrad Sovinec a do Jiříkova, děti také podnikly výpravu na hřbitov se snahou objevit hrob spisovatele Lowaga. Na závěr prázdnin bylo připraveno zábavné dopoledne s vyhlášením výherců prázdninových soutěží. V rámci projektu jsme vydali také 2 skládačky z cyklu „Zajímavé osobnosti regionu“ – Josef a Alois Lowagovi, Ing.Ota Bouzek.  Upgradu modulu Revize jsme využili v roce 2009 při řádné revizi knihovního fondu, která fyzicky proběhla v červenci, uzavřena byla k 1.10.2009.Zveřejněním modulu www OPAC na webu knihovny jsme čtenářům umožnili virtuální návštěvy katalogu knihovny a možnost rezervace požadovaného titulu. Virtuální návštěvy www a on-line katalogu patří mezi nově sledované statistické ukazatele – elektronické služby knihovny.Knihovna získala v roce 2009 dotaci z MK ČR na realizaci projektu „Hurá, jdeme do knihovny“   z okruhu Knihovna 21.století – 5.000 Kč. Za získané prostředky jsme v rámci celostátní akce Noc s Andersenem připravili večer pro děti s názvem „Podvečer v mraveništi aneb Polámal se mraveneček“. Na konci školního roku byla vyhodnocena soutěž „Celá třída čte“, ze které si výherní třída odnesla do třídy putovního maskota knihovny. Nejlepší čtenář každé třídy byl odměněn věcnou cenou. Ve spolupráci s Klubíčkem byla pro děti připravena Drakiáda, před samotným pouštěním draků měly děti za úkol draka vyrobit. Nejkrásnější draci byli odměněni věcnými cenami.  Další získané prostředky jsme využili při přípravě besed. Studenti a dospělí zájemci se mohli seznámit s excentrickým básníkem Pavlem J. Hejátkem v pořadu „Pomníky z asfaltu“. Pro menší děti se uskutečnila výstava nejdelšího leporela na světě „Udatné dějiny národa českého“  spojená s dopolední besedou a odpolední vernisáží ilustrátorky Lucie Seifertové, která dětem přiblížila práci ilustrátora a zároveň představila své leporelo.Prostředky získané na publikační činnost nám umožnily vydat 2 skládačky z cyklu „Zajímavé osobnosti regionu“, ve kterých jsme představili život a dílo vrbenského výtvarníka Martina Mately a současného sběratele pověstí a spisovatele píšící o historii okolí Rejvízu a Zlatých hor Sotira Joanidise. Z Nadace OKD jsme získali prostředky ve výši 19.300 Kč na projekt „Jak malý čtenář do knihovny přišel“. V rámci tohoto projektu jsme v říjnu uskutečnili „Pasování na čtenáře“Další besedy  se uskutečnily ve spolupráci se školami dle jejich výběru.  „Knihou mého srdce“ se v roce 2009 stala v naší knihovně a získala nejvíc hlasů kniha Betty MacDonaldové Co život dal a vzal V rámci obnovy materiálního vybavení jsme v roce 2009 pořídili novou kopírku a 1 kancelářskou židli, malou lednici pro zaměstnance a pracoviště bylo dovybaveno mikrovlnou troubou.  

V roce 2010 získala knihovna další dotaci z MK ČR na realizaci projektu „Tajemství knihy“ z okruhu Knihovna 21.století  ve výši  5.000 Kč. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům se nám nepodařilo projekt realizovat v plném rozsahu. Přesto jsme v souladu s projektem uskutečnili „Pasování na čtenáře“, které bylo připraveno na říjen v rámci Týdne knihoven pro děti 2. tříd.  Dětské oddělení se proměnilo na Království moudrosti a fantazie, kam zavítal lesní král Jakub a lesní víly. Všichni společně provázeli děti jednotlivými úkoly. Hravou formou děti prokázaly znalost techniky čtení, porozumění čtenému textu. Po složení této malé zkoušky byly děti jednotlivě pasovány na čtenáře, ty nejbystřejší si odnesly ještě drobné odměny. Akce se zúčastnili také rodiče a příbuzní. Každé dítě obdrželo pasovací dekret, registraci do knihovny zdarma, ale především knihu vhodnou pro jejich věk.  

Křeslo pro hosta“ – v rámci tohoto cyklu se děti 2. a  4. tříd setkaly na autorské besedě  s ilustrátorem Jiřím Fixlem. Žáci 8. tříd a studenti nižšího gymnázia besedovali s regionálním spisovatelem Sotirisem  Joanidisem, současným sběratelem pověstí a autorem píšícím o historii okolí Rejvízu a Zlatých hor. Tohoto autora jsme v  loňském roce zařadili do cyklu „Zajímavé osobnosti regionu“.

Další úspěšný projekt:  „Podzimní máchovské variace“ – Ministerstvo kultury ČR / celkové náklady na projekt 52.100,-Kč, požadovaná dotace 26.050,-Kč, schválená dotace 26.000,- Kč , čerpání 20.000,-/ Projektem „Podzimní máchovské variace“ jsme přiblížili žákům, studentům a široké veřejnosti jednoho z největších představitelů romantismu Karla Hynka Máchu. V září jsme připravili pro studenty a širokou veřejnost vědomostní soutěžní kvíz „ Jak dobře znáte K. H. Máchu “. Vítězka získala básnickou sbírku Máj. V říjnu jsme uspořádali pro žáky 5., 6. a 7. tříd ZŠ a studenty nižšího gymnázia besedu s Ivonou Březinovou nazvanou „Básník v báglu.“  Autorka mládeži zajímavou formou přiblížila osobu Karla Hynka Máchy a kraj, který básník miloval. Tato beseda měla u žáků poměrně velký ohlas, což se odrazilo v návštěvnosti knihovny a v poptávce po dalších knihách této spisovatelky.  Dále jsme v říjnu pro studenty vyššího gymnázia připravili literární besedu s promítnutím ukázek filmu Máj s výkladem. V rámci této akce lektorka krátce připomněla život a dílo K. H. Máchy, pohovořila o filmu Máj a následně proběhla neformální beseda o rozdílech mezi filmem a knihou.Vyvrcholením projektu mělo být hudebně dramatické zpracování básně Máj v podání známé herečky Báry Hrzánové, které bylo připraveno na 3.11.2010.  Toto představení se bohužel neuskutečnilo. V pátek 29.10.2010 nám agentura zajišťující představení sdělila, že z technických důvodů nelze představení uskutečnit. O vzniklé situaci jsme MK ČR neprodleně informovali a dohodli jsme se, že zařadíme náhradní představení „Láska brány otevírá“. Před zahájením tohoto představení jsme krátce připomněli 200. výročí narození        K. H. Máchy, návštěvníci obdrželi letáčky s  informacemi  o  životě a díle básníka  a kvíz. Tato neočekávaná situace, nám vše velmi zkomplikovala, neboť přípravné práce byly odvedeny v plném rozsahu, včetně kontroly techniky. Náhradní představení bylo levnější, rovněž celkové autorské poplatky byly nižší. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni vrátit MK ČR nevyčerpanou dotaci ve výši 6.000,- Kč. Přestože se nám nepodařilo realizovat projekt v původně zamýšlené verzi, narychlo připravený náhradní program se veřejnosti velmi líbil a věříme, že tento projekt byl obohacením kulturního dění v našem městě a důstojným připomenutím 200. výročí narození Karla  Hynka  Máchy. Veřejnost byla o projektu informována ve Zpravodaji sdružení obcí Vrbenska, na vývěsních plochách, na webu knihovny a Střechy, formou rozhlasové relace v obecním rozhlase.


   
Citovat článek na svých stránkách
Podobné články

Komentáře uživatelů  
 

Průměrné hodnocení

 


Přidej komentář
Jméno
e-mail
Nadpis  
Komentář
 
Dostupné znaky: 600
   Chci být informován e-mailem o dalších komentářích
  Bezpečnostní otázka (ochrana proti spamu):
MTO     TTP   
3 K  W  3 U  ELK
N4L  ATO  FLK   
 Y  T   O  UKF
SYC     RSF   
   
   

Zatím žádné komentářemXcomment 1.0.6 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
Už jste navštívili náš nový facebook?
 
Už jste navštívili náš nový on-line katalog PORTARO?
 
Vize budoucnosti